Legionárska 10, 811 07 Bratislava, Slovensko
reding@reding.sk
02 32 600 111

O nás

REDING > O nás
O spoločnosti

Spoločnosť REDING s.r.o. vznikla v roku 2013 a etablovala sa v stavebníctve ako profesionálna, spoľahlivá a seriózna spoločnosť ktorá pôsobí najmä na území Bratislavy (ale svoje aktivity postupne rozširuje na územie celého Slovenska).

Už pri vzniku spoločnosť vsadila na personálne obsadenie a oblasť dobrej a kvalitnej spolupráce s klientom. Prvoradým cieľom je spokojnosť klienta, spokojnosťou klienta si chce spoločnosť zabezpečiť prosperitu, odborný rast a udržanie si dobrého mena.

Zamestnanci spoločnosti REDING s.r.o. dodržiavajú štandard profesionálneho a osobného chovania vo vzťahu k zákazníkom, kolegom, dodávateľom, zamestnancom štátnych a komunálnych inštitúcií, ako aj ku konkurencii.

Sme tímom schopných, čestných a ochotných ľudí, profesionálmi vo svojom odbore. Vážime si svojich zákazníkov, plníme zmluvné záväzky v dohodnutých termínoch. Sme dostatočne pružní pri náročných požiadavkách klienta. Sme dobrí a naša práca nás baví.

Oblasť pôsobenia

Pôsobíme v oblasti komplexného zabezpečovania a realizácie pozemných a dopravných stavieb a s nimi súvisiacej infraštruktúry, vrátane predprojektovej a projektovej prípravy, inžinierskych činností, vlastnej realizácie stavieb, vrátane jej kolaudácie a uvedenia do užívania a developerskej činnosti.

Developerská činnosť zahŕňa obstaranie a majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, sprostredkovanie predaja nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, prevádzkovanie reklamných zariadení.

Všetky   činnosti zabezpečuje prevažne prostredníctvom vlastných zamestnancov, čím je spoločnosť od prostredia značne nezávislá a samostatná.

Našou filozofiou je reagovať na situáciu, ktorá vychádza z potrieb klientov a zákazníkov. Tím pracovníkov spoločnosti sa snaží získať si dôveru zákazníkov a stavať diela, ktoré prinášajú úžitok svojimi vlastnosťami a potešenie svojim vzhľadom. Starostlivosť o klientov, špičková profesionalita, tím kvalifikovaných odborníkov. To je tím REDING s.r.o.

reding.logo.foto
„Profesionalita v každom detaile“
REDING -vizia
Vízia

Byť najlepší vo vytváraní hodnoty pre našich zákazníkov poskytovaním výnimočných služieb a odborného poradenstva. Schopnosti a zručnosti zamestnancov využiť pri individuálnom prístupe k uspokojovaniu potrieb zákazníkov a pre vytváranie nadštandardnej kvality počas realizácie a užívania stavby. Plnohodnotne napĺnať podnikateľské poslanie, byť dlhodobo konkurencieschopní a zároveň vytvoriť zdroje a podmienky pre ďalší rast spoločnosti.

Poslanie

Poslaním spoločnosti REDING s.r.o. je uspokojovanie potrieb zákazníkov, ktorými sú organizácie hospodáriace s verejnými prostriedkami, ako aj súkromné právnické a fyzické osoby a to predovšetkým v oblasti komplexného zabezpečovania prípravy a realizácie stavieb zameraných na bývanie, služby a dopravu, vrátane súvisiacej infraštruktúry. Tieto služby poskytuje spoločnosť za dostupné ceny, v dohodnutých termínoch a požadovanej kvalite. Spokojný zákazník má rozhodujúcu prioritu pre všetkých zamestnancov spoločnosti.

Ciele

Cieľom je stavať komplexne, kvalitne a so zárukou. Pracovať efektívnejšie a účinnejšie vo všetkých oblastiach činnosti spoločnosti. Všestranný rozvoj zamestnancov zabezpečiť prostredníctvom sústavného vzdelávania, poskytovaním príležitostí na získavanie nových skúseností a zručností, hodnotením dosiahnutých výsledkov a poradenstvom. Vzdelávanie brať ako investíciu do budúcnosti. Budovanie a rozvíjanie tímu kvalifikovaných zamestnancov je základom úspechu.