30
aug

Rezidencia Odevná, Trenčín

Rezidencia Odevná, Trenčín

Spoločnosť REDING úspešne vypracovala dokumentáciu pre územné rozhodnutie pre pripravovaný projekt „Rezidencie Odevná“ ktorý sa bude nachádzať v Trenčíne, lokalita Zlatovce. Projekt uvažuje s výstavbou 6 samostatne stojacich objektov – polyfunkčných domov so 6, respektíve so 7 nadzemnými podlažiami a ustúpeným podlažím s pobytovou terasou. Každý z objektov je vybavený jedným podzemným podlažím slúžiacim pre parkovanie. Zvyšné parkovacie miesta sú situované na prvom nadzemnom podlaží objektov a v exteriéri. Počet bytových jednotiek v jednotlivých polyfunkčných domov sa pohybuje v rozmedzí od 68 do 93 bytov – spolu 481. V každom objekte sa v prvých nadzemných podlažiach nachádzajú priestory pre občiansku vybavenosť ktoré sú prístupné len z exteriéru objektov.

Vypracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie bola navrhnutá tak, aby bolo urbanistické a hmotové riešenie v súlade s územným plánom mesta Trenčín. Pri návrhu bola zohľadnená inžinierskogeologická charakteristika územia, optimálne materiálové a konštrukčné riešenie, ako aj požiarna ochrana, elektroinštalácia, výkonová bilancia objektov a technológie zdravotechnických a vzduchotechnických inštalácii. Pri príprave dokumentácie sa bral veľký ohľad na elimináciu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Medzi opatrenia patria vytvorenie zelených plôch nad rámec požiadaviek územného plánu, odvod dažďovej vody do vsakovacích blokov, použitie drenážnych systémov na spevnených plochách a tým zabezpečenie prirodzeného vsakovania vody podložia a pod. Súčasťou dokumentáciu pre územné rozhodnutie sú aj vizualizácie súboru riešených polyfunkčných domov a príslušných spevnených plôch.