25
nov

Bytové domy Nad Sihoťou, Bratislava

Lokalita: Bratislava – MČ Karlova Ves, Matejkova ulica, ulica Nad Sihoťou

Investor: REDING s. r. o., Legionárska 10, 811 07 Bratislava

Autor návrhu: Cityprojekt, s.r.o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava / www.cityprojekt.sk

 

Predstavenie projektu

Našou prioritou pri tvorení konceptu bolo nájsť ideálne urbanistické riešenie tak, aby zástavba svojou kompozíciou zapadla do kontextu jestvujúcej zástavby a jej hmota nebola kontrastná voči okoliu. Z tohto dôvodu sú navrhnuté dva samostatné, voči sebe výškovo aj pôdorysne posunuté, málo podlažné bytové domy – SO 101, SO 102 a podzemná garáž – SO 103.

Navrhovaný koncept sa uvažuje ako nízkoenergetický, s maximálnym ohľadom na ekológiu, obnoviteľné zdroje a udržateľnosť voči životnému prostrediu. V hornej časti pozemkov budú zrealizované komunitné záhradky, ktoré budú v dostatočnej miere vytvárať zelenú bariéru a oddeľovať z hornej strany susedné priľahlé pozemky. Všetky strechy sú navrhnuté s extenzívnou zeleňou a strecha objektu podzemnej garáže SO 103 je navrhnutá celoplošne pobytová, celozelená s parkovou úpravou, ihriskami a relaxačnými plochami. Zámerom je zachytávať zrážkovú vodu do retenčnej nádrže a využívať ju, ako úžitkovú vodu na spätné využite.

 

Popis stavebných objektov

Bytový dom – SO 101 bude mať 2 podzemné podlažia, 3 nadzemné podlažia a 1 ustúpené podlažie, Bytový dom – SO 102 bude mať 2 podzemné podlažia, 4 nadzemné podlažia a 1 ustúpené podlažie, oba objekty spolu obsahujú 34 bytov s podzemným parkingom s dostatočným počtom parkovacích miest. V objektoch sa bude nachádzať bytový mix 1 – 4 izbových bytov. Každý byt disponuje terasou/balkónom a byty v styku s terénom sú doplnené aj o individuálne predzáhradky. Z bytových domov bude krásny výhľad na priľahlý ostrov Sihoť, všetky byty budú ideálne orientované na svetové strany s maximálnym preslnením.[/vc_column_text]

Dopravné napojenie

Dopravná obsluha bytových domov je navrhnutá napojením na verejnú komunikáciu na Matejkovej ulici. Z tejto ulice je zabezpečený výjazd aj príjazd do podzemnej garáže s obmedzením výlučne na príjazd iba sprava a výjazd iba do pravej strany, teda bez možnosti križovania oboch jazdných pruhov.

 

Prístup pre chodcov

Je zabezpečený dvoma spôsobmi: existujúcim chodníkom na Matejkovej ulici (do ktorého nezasahujeme) alebo prístupom z ulice Nad Sihoťou z dolnej časti pozemku projektu.

Realizácia

V prvej fáze realizácie projektu je plánovaná asanácia pôvodného RD, nadzemných častí oporných múrov  výlučne v rozsahu nadzemných konštrukcií (bez zásahu do  podzemných častí oporných múrov, teda bez zmeny stability svahu). Všetky oporné múry na hranici pozemku v kontakte s Matejkovou ulicou a so susediacimi pozemkami zostávajú zachované bez zmeny. Rovnako zostáva zachovaný aj oporný múr nachádzajúci sa v hornej časti územia nad Bytovým domom SO 102. Predmetnú asanáciu bude vykonávať odborne spôsobilý dodávateľ pod dohľadom statika a v súlade s platnými povoleniami a technickými predpismi.

Súdržnosť a stabilita podložia dotknutého územia bola overená a potvrdená aj samostatným geotechnickým posúdením vrátane využitia informácií autorov návrhu projektu z ich priamej realizácie ďalších troch bytových domov v tejto lokalite.

V ďalšej fáze, po prvotnej úprave pozemku, bude realizovaný inžiniersko-geologický prieskum, ktorý bude súčasťou projektovej  dokumentácie a ktorého závery sme povinní v 100 % rozsahu rešpektovať pri návrhu zakladania stavby.

Vyššie uvedeným postupom pod dohľadom odborne spôsobilých osôb z oboru statiky a geotechniky  je zabezpečená a garantovaná realizácia bez vzniku narušenia stability svahu, zosuvu pôdy, či ohrozenia na životoch alebo škody na majetkoch a susediacich pozemkoch. Odvoz sute a zásobovanie stavby materiálom bude realizované výlučne z ulice Matejkova. Ulica Nad Sihoťou nebude pre tieto účely využívaná.

Predpokladaný termín začiatku búracích prác – 06/2021.

Predpokladaný termín začiatku realizácie stavby – 06/2022.

 

Návrh celého projektu je v súlade s platným územným plánom hl. mesta Bratislava, v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami platnými na území SR a rovnako v súlade s vydanými stanoviskami a rozhodnutiami orgánov štátnej správy a samosprávy.

 

Kontaktná osoba: Ing. Peter Štora, peter.stora@reding.sk,

REDING s. r. o.