Legionárska 10, 811 07 Bratislava, Slovensko
reding@reding.sk
02 32 600 111

Ochrana osobných údajov

REDING > Ochrana osobných údajov
PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA
SPOLOČNOSTI REDING s. r. o.
1. Preambula

1.1          Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť REDING s. r. o., so sídlom Legionárska 10, 811 07 Bratislava, IČO: 47 572 663, zaregistrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 95 320/B (ďalej len „Spoločnosť“) má záujem ona ochrane osobných údajov svojich klientov, prijíma tieto podmienky ochrany súkromia a osobných údajov svojich klientov (ďalej len „Podmienky“).

1.2          Tieto Podmienky podrobne popisujú, ako Spoločnosť získava, používa, uchováva a prípadne zverejňuje osobné údaje pri jednotlivých činnostiach vykonávaných Spoločnosťou. V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov alebo žiadostí týkajúcich sa ochrany súkromia nás prosím kontaktujte písomne na adrese Spoločnosti: REDING s. r. o., Legionárska 10, 811 07 Bratislava alebo prostredníctvom emailu: reding@reding.sk.

1.3          Ak v týchto Podmienkach nie je uvedené, že prevádzkovateľom je v konkrétnom prípade iná spoločnosť ako Spoločnosť, tak vo všetkých takýchto prípadoch je prevádzkovateľom na účely GDPR Spoločnosť.

1.4          Na účely týchto Podmienok majú nasledovné pojmy tento význam:

GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov;

Klient“ znamená fyzickú osobu, o ktorej Spoločnosť získava, používa, uchováva a prípadne zverejňuje osobné údaje, prostredníctvom ktorých by mohla byť identifikovateľná;

Osobné údaje“ znamenajú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná, a ktoré spracúva Spoločnosť na niektorý z účelov uvedených v týchto Podmienkach;

Prevádzkovateľ“ znamená konkrétnu osobu, ktorá určuje účel spracúvania Osobných údajov a je ním Spoločnosť v súlade s týmto Podmienkami;

Sprostredkovateľ“ znamená iná osoba ako Prevádzkovateľ v danom prípade, ktorá v mene Prevádzkovateľa v konkrétnom prípade spracúva Osobné údaje.

Spoločnosť spracúva Osobné údaje Klienta v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Rozsah spracovaných osobných údajov

2.1          Predmetom spracovania Osobných údajov zo strany Spoločnosti sú nasledovné Osobné údaje Klienta:

 • Osobné údaje, ktoré Klient sám poskytne Spoločnosti a to v nasledovných prípadoch:
  • v prípade, ak Klient kontaktuje Spoločnosť prostredníctvom emailu;
  • v prípade, ak Klient uzavrie so Spoločnosťou rezervačnú zmluvu, zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, kúpnu zmluvu alebo akúkoľvek inú zmluvu, dodatky k nim a podobne;
  • v prípade, ak Klient predloží údaje o svojom úvere, forme zabezpečenia úveru a iné informácie týkajúce sa jeho zmluvného vzťahu s financujúcou bankou, s ktorou Klient uzavrel zmluvu  o úvere alebo inú obdobnú zmluvu na prefinancovanie kúpy nehnuteľnosti.
 • Osobné údaje, ktoré Spoločnosť získa z kamerových záznamov:
  • Spoločnosť môže získať Osobné údaje Klienta aj zaznamenaním jeho podobizne prostredníctvom kamerových záznamov umiestnených v predajných miestach alebo v priestoroch kancelárií Spoločnosti.
 • Osobné údaje, ktoré získava Spoločnosť od tretích osôb:
  • Spoločnosť môže získavať Osobné údaje od tretích osôb a tieto Osobné údaje kombinovať s Osobnými údajmi, ktoré Spoločnosť získala od Klienta. Ide predovšetkým o Osobné údaje od prevádzkovateľov sociálnych sietí (Google, Facebook, Instagram) týkajúce sa osôb, ktoré „lajkli“ projektové alebo iné účty Spoločnosti na sociálnych sieťach.

2.2          Akékoľvek Osobné údaje poskytuje Klient dobrovoľne a je povinný sám zvážiť, do akej miery takéto Osobné údaje poskytne. Spoločnosť však upozorňuje Klienta, že bez poskytnutia niektorých Osobných údajov Spoločnosť nemôže reagovať na Klientov podnet či žiadosť, alebo nemôže s Klientom uzatvoriť zmluvu.

2.3          Klient zodpovedá za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a Spoločnosť sa na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spolieha. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by Klientovi alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých Osobných údajov zo strany Klienta.

3. Spôsob spracovania osobných údajov

3.1          Spoločnosť spracúva Osobné údaje Klienta v rozsahu a v súlade s týmito Podmienkami a za účelom uvedeným nižšie v týchto Podmienkach. Prevádzkovateľom spracovania Osobných údajov bude Spoločnosť.

Plnenie zmluvných povinnosti

3.2          Spoločnosť spracúva Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátne občianstvo, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne  všetky  ďalšie  údaje,  ktoré  Klient  oznámi  v súvislosti  s uzavretím  zmluvy o prejavení záujmu, rezervačnej zmluvy, zmluvy o budúcej kúpnej zmluve alebo kúpnej zmluvy, dodatkov k vyššie uvedeným dokumentom alebo akejkoľvek s nimi súvisiacej zmluvy či dohody, ktoré Klient uzavrie so Spoločnosťou za účelom realizácie predzmluvných rokovaní, príprave zmluvnej a inej dokumentácie, plnenia zmluvy a jednotlivých záväzkov Spoločnosti v štandarde a kvalite stanovenej Spoločnosťou, evidencie zmluvných vzťahov a vedenia účtovníctva, vybavovania reklamácií a iných požiadaviek Klienta.

 3.3          Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade potreba, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou  stranou  je  dotknutá  osoba,  ako  aj  plnenie zákonných  povinností  Spoločnosti v súvislosti s vedením účtovníctva, pričom Spoločnosť je v takomto prípade aj Prevádzkovateľom.

 3.4          Osobné údaje Klienta budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu trvania zákonnej povinnosti Spoločnosti evidovať a archivovať tieto Osobné údaje.

Zasielanie správ na účely priameho marketingu (newsletter)

3.5          Spoločnosť spracúva Osobné údaje Klienta v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa na účely zasielania správ priameho marketingu (newsletter) na emailovú adresu oznámenú Klientom.

3.6          Spoločnosť vychádza z predpokladu, že Klient uzavretím zmluvy so Spoločnosťou vyjadruje svoj súhlas so zasielaním správ priameho marketingu (newsletter). Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade záujem Spoločnosti na realizácii priameho marketingu s cieľom ponúkať Klientovi informácie a produkty, ktoré môžu byť pre neho relevantné. Prevádzkovateľom je v tomto prípade Spoločnosť.

3.7          Osobné údaje Klienta bude Spoločnosť na tento účel spracúvať do momentu, kým sa Klient odhlási zo zasielania správ na účely priameho marketingu (newsletter).

Odpovedanie na otázky, žiadosti, dotazy

3.8          Spoločnosť spracúva Osobné údaje Klienta v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré Klient oznámi prostredníctvom formulára na otázky alebo prostredníctvom emailu na účely kontaktovania Klienta, ako aj na účely vybavenia otázky, žiadosti alebo dotazu Klienta, prípadne aby Spoločnosť vykonala iné činnosti v súvislosti s otázkou, žiadosťou alebo dotazom Klienta.

3.9          Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade záujem Spoločnosti na zaistení riadnych služieb Spoločnosti a poskytovania klientskej podpory. Právnym základom pre odpovedanie na otázky, žiadosti a dotazy vo vzťahu k osobám, ktoré uzatvorili so Spoločnosťou zmluvu, je aj plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je daná osoba. Prevádzkovateľom vo vyššie uvedených prípadoch je Spoločnosť.

3.10      Osobné údaje Klienta budú spracúvané po dobu, ktorá je nutná na zodpovedanie otázky, žiadosti alebo dotazu Klienta alebo pokiaľ budú urobené iné opatrenia v súvislosti s otázkou, žiadosťou alebo dotazom Klienta, avšak nie dlhšie ako na 3 roky odo dňa zaslania otázky, žiadosti alebo dotazu Klienta.

Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR

3.11      Spoločnosť spracúva Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré Klient oznámi prostredníctvom formulára na otázky alebo prostredníctvom emailu na účely preskúmania, posúdenia, vykonania činností, vybavenia a informovania Klienta o vybavení jeho žiadosti týkajúcej sa uplatnenia niektorých z práv podľa článkov 16 až 22 GDPR. Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie zákonnej povinnosti Spoločnosti. Prevádzkovateľom v tomto  prípade  je  Spoločnosť.

3.12      Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov odo dňa doručenia žiadosti zo strany Klienta.

 Záznam z kamerových systémov

3.13      Spoločnosť spracúva Osobné údaje Klienta v rozsahu jeho podobizne zaznamenanej a uschovanej kamerovým systémom Spoločnosti vyhotovenej v priestoroch predajných miest Spoločnosti alebo v priestoroch kancelárií Spoločnosti, a to za účelom ochrany majetku Spoločnosti ako aj Klienta v týchto priestoroch, ako aj ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov Spoločnosti ako aj Klienta. Priestory, v ktorých sú inštalované kamerové systémy, kde dochádza k vyhotovovaniu videozáznamu, sú Spoločnosťou príslušne označené.

3.14      Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je vo vyššie uvedenom prípade záujem Spoločnosti na zaistení ochrany majetku Spoločnosti ako aj Klienta v týchto priestoroch, ako aj ochrany zdravia a bezpečnosti Spoločnosti ako aj Klienta. Prevádzkovateľom je vo vyššie uvedenom prípade Spoločnosť.

3.15      Osobné údaje Klienta budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu 72 hodín od vyhotovenia záznamu a v prípade, že záznam bude potrebné uchovať z dôvodu prešetrenia incidentu alebo jeho uchovania pre potreby orgánov činných v trestnom konaní či iných oprávnených osôb tak po dobu, kým neodpadne takýto dôvod na ich spracúvanie.

4. Sprístupňovanie osobných údajov

4.1          Spoločnosť sprístupní Osobné údaje Klienta v nasledovných prípadoch:

 • ak taká povinnosť pre Spoločnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb;
 • ak je to nevyhnutné na plnenie povinností Spoločnosti a pri zabezpečení oprávnených záujmov Spoločnosti, najmä sprístupnenie Osobných údajov advokátom, poradcom, audítorom, ktorí sú v zmluvnom vzťahu so Spoločnosťou, ako aj poskytovateľom IT služieb, marketingovým a reklamným agentúram, ktorí vykonávajú činnosti pre Spoločnosť a .

4.2          S osobami, ktoré majú postavenie Sprostredkovateľa, uzatvára Spoločnosť v súlade s GDPR zmluvy  o spracúvaní osobných údajov a Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje Klienta vždy na základe pokynov a v mene daného Prevádzkovateľa. Všetci Sprostredkovatelia Spoločnosti spracúvajú Osobné údaje v súlade s týmito Podmienkami.

gdpr-3438451_1920
5. Práva klienta v súvislosti s ochranou osobných údajov klienta

5.1          Klient ako dotknutá osoba má vo vzťahu k spracúvaným Osobným údajom nasledovné práva.

Právo na prístup k Osobným  údajom

 • Klient má právo požadovať od Spoločnosti potvrdenie o tom, či sa jeho Osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto Osobných údajov (opakované sprístupnenie Osobných údajov môže Spoločnosť spoplatniť) a informáciu o:
 • účele spracúvania Osobných údajov;
 • kategórii spracúvaných Osobných údajov;
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť Osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
 • dobe uchovávania Osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;
 • práve požadovať od Spoločnosti opravu Osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie Osobných údajov;
 • práve podať návrh na začatie konania o ochrane Osobných údajov;
 • zdroji Osobných údajov, ak sa Osobné údaje nezískali od Klienta;
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania Osobných údajov pre dotknutú osobu.

Právo na opravu v evidencii Osobných údajov

 • Klient má právo požadovať od Spoločnosti, aby bez zbytočného odkladu opravila nesprávne Osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a so zreteľom na účel spracúvania Osobných údajov aj právo na doplnenie neúplných Osobných údajov.

Právo na vymazanie

 • Klient má právo požadovať od Spoločnosti, aby bez zbytočného odkladu vymazala Osobné údaje, ktoré sa ho týkajú ak:
 • už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
 • Klient odvolal svoj súhlas s ich spracúvaním a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;
 • Klient namieta ich spracúvanie;
 • sa Osobné údaje Klienta získali nezákonne,
 • je dôvod pre výmaz Osobných údajov splnený podľa GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Právo na obmedzenie spracúvania

 • Klient má právo požadovať od Spoločnosti, aby obmedzila spracúvanie Osobných údajov Klienta ak:
 • namieta správnosť Osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Spoločnosti overiť správnosť Osobných údajov;
 • spracúvanie Osobných údajov je nezákonné a Klient namieta vymazanie Osobných údajov;
 • Spoločnosť už nepotrebuje Osobné údaje na účel spracúvania Osobných údajov, ale potrebuje ich Klient na uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • Klient namieta voči Spoločnosti, či sú oprávnené dôvody na strane Spoločnosti na spracovanie Osobných údajov a prevažujú nad oprávnenými záujmami Klienta.

Právo na prenosnosť Osobných údajov

 • Klient má právo požadovať od Spoločnosti, aby poskytla Osobné údaje, ktoré sa Klienta týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať, aby Spoločnosť preniesla tieto Osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ale len v prípade, že právnym základom pre ich spracúvanie je Klientov súhlas alebo plnenie zmluvy a zároveň spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať

 •  Klient má právo namietať, z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie, spracúvanie jeho Osobných údajov vrátane profilovania, ktoré je vykonávané na právnom základe, ktorým je oprávnený záujem Spoločnosti. Na základe námietky Klienta Spoločnosť vyhodnotí, či s ohľadom na konkrétnu situáciu Klienta, prevažuje ochrana jeho oprávneného záujmu, práv a slobôd nad oprávnenými záujmami Spoločnosti, ktoré sleduje spracúvaním jeho Osobných údajov alebo ak oprávneným dôvodom je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Spoločnosti.
 •  Klient má právo namietať spracúvanie Osobných údajov na účely priameho marketingu.
 •   Klient má právo odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním Osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov vykonávaného na jeho základe pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa netýka spracúvania Osobných údajov vykonávaných Spoločnosťou na inom právnom základe ako na základe Klientovho súhlasu.

Právo iniciovať konanie o ochrane Osobných údajov

 • Klient má právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iným dozorným orgánom v mieste bydliska Klienta.
6. Bezpečnosť

6.1      Všetky Osobné údaje, ktoré Spoločnosť zhromažďuje a spracúva, sú            chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto Osobných údajov.

7. Komunikácia

7.1    Ak má Klient akékoľvek otázky, dotazy alebo žiadosti k týmto Podmienkam, chcete odvolať súhlas alebo uplatniť svoje práva, kontaktujte nás priamo na adresu spoločnosti REDING s. r. o., Legionárska 10, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto alebo prostredníctvom emailu: reding@reding.sk.

8. Zmeny podmienok

8.1  Spoločnosť je oprávnená tieto Podmienky kedykoľvek meniť alebo upravovať.

8.2 V prípade zmeny týchto Podmienok umiestni Spoločnosť nové Podmienky na webových stránkach Spoločnosti.

8.3 Takto zmenené Podmienky budú platné a účinné momentom, ktorý určí Spoločnosť ako deň ich platnosti a účinnosti.

8.4 Tieto podmienky ochrany Osobných údajov Spoločnosti sú platné od 01.06.2018.