Legionárska 10, 811 07 Bratislava, Slovensko
reding@reding.sk
02 32 600 111

Obytný súbor SPV Development

REDING > Administratívne budovy > Obytný súbor SPV Development
Detaily projektu

Klient: SPV Development, s.r.o.

Lokalita: Mlynské Nivy, Bratislava

Rok: 2022

Kategória: Polyfunkčné domy

O projekte

Spoločnosť REDING, ako zástupca investora, zabezpečila vypracovanie zjednodušeného investičného zámeru obytnej štruktúry projektu SPV Development pre overenie návrhu zmeny priestorovej a funkčnej regulácie bývalého administratívno-skladového areálu o výmere 18 645 m2 na mestskú štruktúru so zmiešanou funkčnou skladbou. Obytná štruktúra je tvorená tromi deväťpodlažnými doskovými bytovými domami a šestnásťpodlažnými zalomeným doskovým bytovým domom. Pri urbanistickom návrhu projektu sa kládol osobitý dôraz na hmotovo-priestorové pôsobenie návrhu s polouzavretým obytným blokom, vytvorenie upraveného verejného parku s relaxačno-odpočinkovými možnosťami v kontakte s priľahlou pripravovanou obytnou štruktúrou ale aj na predpokladané riešenie budúcej verejnej dopravy. Súbor objektov zahŕňa 471 bytových jednotiek a 672 parkovacích miest nachádzajúcich sa prevažne v podzemnej garáži. Park uvažuje so zónaciou na rekreačnú zeleň, priestory pre hry detí, či kľudné posedenie obyvateľov s využitím vodného prvku. Dominantnou funkciou nadzemných častí zástavby je trvalé bývanie v bytových domoch vo viacerých formách vlastníctva vrátane nájomného bývania. Doplnkovou funkciou je lokálna vybavenosť primeraného rozsahu, najmä vo forme drobného retailu a predškolského zariadenia situovaného v parteri bytových domov. Navrhovanou funkčnou skladbou tak riešená polyfunkčná štruktúra prispeje ku zvýšeniu prevádzkovej kvality lokality. Spolu s pripravovaným susedným polyfunkčným projektom má predpoklad prispieť k mestotvornému pretvoreniu súčasného nevyužívaného brownfieldu v širšom centre Bratislavy.